1      Inleiding

Minor-Ndako vzw wil u steeds kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden, om dit te kunnen zullen we steeds uw persoonsgegevens verwerken. We vinden het belangrijk om hierbij voldoende aandacht te besteden aan uw persoonlijke levenssfeer en privacy.
Met behulp van deze privacyverklaring wensen we u te informeren op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Alle verwerkingen van uw persoonsgegevens worden uitgevoerd door Minor-Ndako vzw als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht.
Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 15/11/2023.

2      Basisprincipes

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden we steeds rekening met volgende basisprincipes:
• We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
• De gegevens die we van cliënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden.
• We verwerken alleen die gegevens die we strikt nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
• We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
• We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
• We nemen maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
• Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

3      Doeleinden van de verwerking

Minor-Ndako vzw zal persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:
3.1     Cliëntenzorg (zorg en administratie)
Dit betreffen alle handelingen die worden gesteld in functie van de hulpverlening ten aanzien van de cliënt of om te voldoen aan de hulpvraag. Om u een betere dienstverlening aan te kunnen bieden, zal Minor-Ndako vzw een persoonlijk dossier van u opmaken.
3.2      Zorgpartners
Bij de opmaak van dit dossier kunnen gegevens verzameld worden van wettelijke vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen, familieleden en/of andere belangrijke derden.
3.3      Klachtenbehandeling
Elke cliënt heeft het recht om een klacht neer te leggen. Minor-Ndako vzw zal de klacht met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, beoordelen op ontvankelijkheid en bijhouden in een klachtenregister.
3.4      Vrijwilligers/stagiaires
Wanneer je je kandidaat stelt om bij Minor-Ndako vzw aan de slag te gaan als vrijwilliger of als stagiair is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.
3.5      Recrutering en sollicitanten
Wanneer je solliciteert bij Minor-Ndako vzw is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.
3.7      Giften
Voor het aanmaken van attesten voor de voorziene gift(en) worden persoonsgegevens bewaard.

4      Welke persoonsgegevens?

Minor-Ndako vzw zal uw persoonsgegevens enkel verwerken in lijn met de hierboven vermelde doeleinden. Minor-Ndako vzw zal daarvoor de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken en dit beperken tot de noodzakelijke gegevens voor de specifieke verwerking:
• Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres,…)
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…)
• Gezondheidsgegevens
• Psychologische gegevens
• Sociale gegevens
• Financiële gegevens
Het is mogelijk dat bijkomende informatie wordt verwerkt indien dit relevant is voor uw hulpvraag of de dienstverlening.

5      Bewaartermijn

De persoonsgegevens die Minor-Ndako vzw verwerkt worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van de dienstverlening, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die op Minor-Ndako vzw rusten.

6      Delen van persoonsgegevens

Minor-Ndako vzw zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen om deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor eigen doeleinden, behoudens indien de wet ons daartoe verplicht.
Minor-Ndako vzw maakt gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen deze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

7      Beeldmateriaal

Minor-Ndako vzw heeft op locatie Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht aan de straatzijde camera’s geplaatst om de veiligheid in haar gebouw te verhogen.

Welke gegevens verzamelen we?
De camera registreert 24/7beelden, waarbij het mogelijk is dat u in beeld komt. Deze camera filmt enkel bij beweging.
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Minor-Ndako vzw plaatst deze camera in hoofdzaak aangaande de bescherming van de goederen, infrastructuur, bewoners en personeel van de organisatie.
Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De beeldopnamen worden maximaal 28 dagen bewaard.
Wat zijn uw rechten?
Recht op inzage en een kopie. U hebt het recht om de beelden die wij van u gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat u moet toelichten waarom u deze inzage vraagt.

8      Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft een aantal rechten wat betreft zijn persoonsgegevens. Hieronder worden alle rechten samengevat. U kan elk recht uitoefenen door een mailtje te sturen naar onze DPO op info@minor-ndako.be.
8.1     Inzage en kopie
Elke cliënt heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
8.2     Rectificatie / aanpassing
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.
8.3     Beperking
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Minor-Ndako vzw nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.
8.4     Wissing
U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming intrekt.
Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om je gegevens te verwijderen omdat wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren.
8.5     Overdraagbaarheid
U kan van ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke indien de verwerking plaatsvond op basis van een overeenkomst of uw toestemming.
8.6     Bezwaar
Wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens niet op een correcte manier door ons worden verwerkt kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking.
8.7     Klacht bij de toezichthoudende autoriteit
Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie