NL

Over ons

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 
We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.
 We willen een kwalitatief hulpverleningsaanbod verzekeren en een warm nest bieden waar kinderen en jongeren energie opdoen en kracht vinden om verder te gaan in het leven. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

Minor-Ndako werd in 2000 opgericht voor de opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. De naam (minor betekent ‘minderjarige’; ndako ‘onderdak’, ‘gezin’) verenigt Latijn met Lingala en geeft aan waarvoor we staan: behalve de zorg voor minderjarigen ook het harmonieuze samenleven van verschillende culturen.
De werking in Anderlecht breidde gestaag uit: de leefgroep bood eerst 15, daarna 20 opvangplaatsen aan. De nieuwe plaatsen werden onder meer ingezet om + 16-jarigen voor te bereiden op zelfstandigheid. Daarna kwam er een uitbreiding met een afdeling begeleid zelfstandig wonen.
Niet veel later kwam de vraag om onze expertise met andere culturen om te zetten in een aanbod voor Brusselse kinderen. Met een nieuwe leefgroep, Benjamin, gaven we onderdak aan kinderen tussen 0 en 12 jaar, met begeleiding voor hun gezinnen. Spoedig volgde een tweede leefgroep, Koala, voor dezelfde doelgroep. Thuisbegeleidingsdiensten Jacana en Columbus kwamen daar snel bij. Daarnaast zijn we sinds 2017 gestart met een nieuwe woonvorm voor jonge vluchtelingen: de kleine wooneenheden. Het aanmeldpunt staat in voor de gepaste aanmelding van deze doelgroep binnen de sector.

Juna werd in 1999 te Aalst opgericht als ’t Huis, het allereerste onthaal- en opvangcentrum voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen, erkend door de Bijzondere Jeugdzorg. ’t Huis kwam tegemoet aan de dringende vraag naar een kleinschalige opvang met professionele omkadering en kwalitatief hoogstaande hulpverlening. De werking verleende van bij het begin voorrang aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel.
In 2006 werd ’t Huis omgedoopt tot Juna (Esperanto voor ‘jong’). Sindsdien bleef de structuur onveranderd: twee basisleefgroepen, Primo en Secondo, een studiowerking om 16- en 17-jarigen klaar te maken voor zelfstandig wonen en tot slot ook een traject Begeleid Zelfstandig Wonen, voor de oudsten.
Door de toenemende schaalvergroting in de sector van de Bijzondere Jeugdzorg, fuseerden Minor-Ndako en Juna in 2012.

Vandaag hebben we 189 plaatsen, in 2017 begeleiden we 314 kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit doen we binnen residentiële opvang (leefgroepen), thuisbegeleiding, pleegzorg, kamertraining en zelfstandig wonen. De laatste drie zijn enkel bedoeld voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Naast het hulpverlenende aanbod bieden we sinds enkele jaren ook ondersteunende projecten aan: Ndako Sport, de helpdesk voor professionals Manorea, het project steunfiguren en het pleegzorg project voor de jongste niet-begeleide minderjarigen.

FR

Qui sommes-nous?

Minor-Ndako s’occupe d’enfants et de jeunes qui se trouvent dans des situations problématiques. Nous travaillons avec des enfants des quatre coins du monde et plus particulièrement avec les plus vulnérables d’entr’eux.  Nous offrons une aide qualitative et voulons créer un nid chaud où les enfants et les jeunes retrouvent leur énergie et la force pour reprendre et continuer leurs vies. Nous voulons persévérer dans la recherche d’une solution durable pour chacun.

Minor Ndako est reconnu par la Communauté flamande dans le contexte de Integrale Jeugdhulp (aide intégrale à la jeunesse)

Minor-Ndako fut fondé en 2000 pour accueillir et accompagner des mineurs étrangers non-accompagnés. Le nom (minor signifie ‘mineur’; ndako ‘famille’ ‘abri’)  est un mixe de latin et de lingala et se réfère à notre mission: non seulement assister des mineurs mais embrasser harmonieusement différentes cultures.

Les activités à Anderlecht se sont  développées constamment: au départ, on disposait de 15 places dans la communauté, puis de 20 places. Les nouvelles places donnaient l’occasion aux +16 ans de se préparer à vivre seuls. Nous avons également créé un nouveau département pour accompagner des jeunes vivant seuls.

Ensuite, notre expertise dans le travail avec d’autres cultures a été intégrée dans un programme pour les enfants bruxellois. La nouvelle communauté Benjamin accueille des enfants de 0 à 12 ans et accompagne leurs familles. Depuis, une deuxième communauté pour ces enfants, Koala a vu le jour.

Jacana et Columbus, un service d’accompagnement à la maison a été lancé peu après.

Juna fut fondé à Aalst en 1999. C’était le premier centre d’accueil et accompagnement pour des mineurs étrangers non accompagnés, reconnu par Bijzondere Jeugdzorg. ’t Huis était une réponse à la question urgente d’accueil professionnel à petite échelle mais de haute qualité.

Dès le début cette organisation a donné la priorité aux victimes de la traite et du trafic des êtres humains . En 2006 ’t Huis a reçu un nouveau nom: Juna (esperanto pour ‘jeune’). La structure est restée inchangée depuis lors: deux communautés de base, Primo et Secondo, un projet de vivre en studio pour les jeunes de 16 et 17 ans afin de les préparer à vivre seuls et finalement un trajet de ‘vivre seul avec accompagnement’ pour les plus âgés. Minor-Ndako et Juna ont fusionné en 2012 pour concentrer les structures dans le secteur de Bijzondere Jeugdzorg.

En 2014 et 2015, ‘Minor-Ndako sport’ nous a rejoint: un club de course à pied, un club d’escalade et une équipe de football indoor pour nos mineurs. Le projet de ‘figures d’appui’, commencé en 2013, fut développé et le service d’accompagnement à la maison Jacana a été renforcé par le projet ‘Columbus’.

En 2016, nous avons réagi à la crise persistante de réfugies avec plusieurs nouveaux projets adaptés: d’abord par un projet de placement familial. 2 nouveaux collaborateurs y assurent l’inscription. Un service d’accompagnement contextuel fut crée pour des jeunes qui vivent seuls à Gand et finalement une nouvelle communauté résidentielle pour de jeunes réfugiés entre 8 et 13 ans fut fondée à Dilbeek.

Avec l’aide de: 

EN

About us

Minor-Ndako offers specialized care and help for children, youngsters and their context in problematic situations. We focus on children from all over the world, in particular the most vulnerable among them. Participation and inclusion in society are the cornerstones of our approach. We provide qualitative aid and offer children and youngsters a warm home that gives them energy and power to go on with their lives. With persistent engagement we aim at finding a durable solution for each of them.

Minor-Ndako has been recognized by The Flemish Government within the framework of Integrale Jeugdhulp (Integrated Youth Care).

Minor-Ndako was established in 2002 as a centre for unaccompanied foreign minors. The name is derived from the Latin word for a child under the age of 18, a minor, while ndako is the word for home in Lingala, one of the language spoken in the Republic of the Congo. The name reflects what we stand for: beside care for minors, we aim at different cultures living together in harmony.

The centre in Anderlecht has expanded gradually starting as a centre for 15 and later 20 youngsters. The extra places were meant to prepare +16 year olds for self sufficiency. A department that offers guidance and aid to youngsters in the first few month that they live on their own, was the next logical step.

Soon afterwards we were asked to use our expertise with different cultures in a formula for children in Brussels. The new residential group Benjamin provides shelter for Flemish children between 0 and 12 years old and provides aid and guidance to their families. Soon after we created a second residential group, Koala, for children of the same age. Jacana was created to offers aid and guidance to children and their families at home, they were later joined by Columbus another service aimed at helping families.

Juna, then called ’t Huis, was established in Aalst in 1999 as the first centre for accommodation and care for unaccompanied foreign minors recognized by Bijzondere Jeugdzorg. (Specialized Youth Care).’t Huis met the urgent need for small scale accommodation in a professional context while offering high-quality care. From the start Juna gave priority to underage victims of human trafficking.

In 2006 the name ’t Huis was changed into Juna (Esperanto for ‘young’). Since then the structure has remained the same: two residential groups, Primo and Secondo, studio-training to prepare 16 and 17 year olds for self-sufficient living. And finally a project of assisted self-supported living for the eldest.

The increasing scaling-up in the sector of childcare (Bijzondere Jeugdzorg) led to a merger of Minor-Ndako and Juna in 2012.

In the beginning of 2016, due to the growing refugee crisis, Minor-Ndako once again expanded rapidly. We started a project for foster care for unaccompanied minors, hired two extra people for registration, a department for assisted living for youngsters who live on their own in Ghent. Finally we set up a new residential group for young unaccompanied refugees, between 8 and 13 years old, in Dilbeek.

We have several projects as well. In 2014 we started ‘Minor-Ndako sport’, we now have a running club, an indoor football team and a cricket team for our youngsters. The project of ‘support figures’ (steunfiguren) started in 2013 and has been further developed since. For the youngest (-12) unaccompanied minors we now work with foster care so they can be placed with families instead of in reception centres. In cooperation wit Mentor-Escale we operate a helpdesk for professionals, Manorea.

We have 189 places right now, in 2017 we helped 314 youngsters, kids and their families.

Thanks to: