Veel gestelde vragen

Hebben NBMV recht op een verblijfssubsidie?

Voor minderjarige jongeren die via de bijzondere jeugdbijstand begeleid zelfstandig wonen betaalt het Fonds Jongerenwelzijn een verblijfssubsidie, evenredig aan het bedrag van het leefloon. Deze subsidie wordt niet rechtstreeks aan de jongeren betaald. De voorziening ontvangt het bedrag en betaalt het als leefgeld aan de jongere. In tegenstelling tot het leefloon is de verblijfssubsidie geen afdwingbaar recht van de jongere. De uitkering hangt vast aan de begeleidingsopdracht rond het zelfstandig wonen.

Meerderjarige jongeren hebben geen recht op een verblijfssubsidie van het Fonds Jongerenwelzijn tenzij na uitputting van de procedure waaruit blijkt dat de jongere geen recht heeft op het leefloon en niet over voldoende eigen middelen beschikt.

Concreet houdt dit in dat de NBMV zodra hij meerderjarig is, een vraag tot leefloon indient bij het OCMW. Indien het OCMW het leefloon weigert, dient de jongere tegen de weigering in beroep te gaan bij de Arbeidsrechtbank. In afwachting van de uitspraak schiet het Fonds Jongerenwelzijn de verblijfssubsidie voor aan de NBMV.

Na de beslissing van de Arbeidsrechtbank zal de jongere ofwel het leefloon ontvangen van het OCMW wanneer de jongere in het gelijk gesteld wordt; ofwel de verblijfssubsidie verder blijven ontvangen van het Fonds Jongerenwelzijn wanneer het OCMW in het gelijk wordt gesteld.

Dit systeem van verblijfssubsidie geldt enkel voor jongeren in de bijzondere jeugdbijstand en niet voor minderjarige jongeren die in het algemeen welzijnswerk bij hun zelfstandig wonen begeleid worden.

Meer info vind je onder meer  terug op: www.jeugdrecht.be.

Krijgen alle NBMV een rijksregisternummer? Wat is een bisnummer? Is dit gelijk aan een O.V.-nummer?

NBMV die asiel aanvragen krijgen daarbij meteen een rijksregisternummer (RR). Een andere benaming voor RR is nationaal nummer (NN).

Wanneer een jongere geen rijksregisternummer heeft, kan een bisnummer worden aangevraagd bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor niet-begeleide minderjarigen die recent zijn toegekomen in België of voor jongeren die het nummer niet kunnen terugvinden.

Bij het aanvragen van een BIS-nummer wordt volgende informatie gevraagd:

 • naam en voorna(a)m(en)
 • geslacht
 • geboorteplaats- en datum
 • verblijfsadres, liefst het officiële in het buitenland
 • kopij (gescand) van het/de beschikbare identiteitsdocument(en)

Dit bisnummer is op dezelfde wijze samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bisnummer wordt de geboortemaand echter verhoogd met 20 of 40. Indien bij inschrijving in het bisregister het geslacht bekend is wordt de geboortemaand verhoogd met 40, anders wordt ze verhoogd met 20.

Als je asiel aanvraagt word je geregistreerd in het wachtregister: Je krijgt dan ook een dossiernummer toegewezen. Dit heet openbaar veiligheidsnummer (O.V. nummer). Dit is het referentienummer dat je moet gebruiken in je communicatie met de overheid. Je kan dit nummer terugvinden in de linkerbovenhoek van je bijlage.

Kan een NBMV zonder rijksregisternummer, maar mét bisnummer aangemeld worden bij de intersectorale toegangspoort (ITP)?

Ja!  Wanneer een jongere geen rijksregisternummer heeft, wil dit niet zeggen dat er geen vraag kan gesteld worden aan de ITP. Er kan een bisnummer worden aangevraagd bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor niet-begeleide minderjarigen die recent zijn toegekomen in België of voor jongeren die het nummer niet kunnen terugvinden.

Bij het aanvragen van een BIS-nummer wordt volgende informatie gevraagd:

 • naam en voorna(a)m(en)
 • geslacht
 • geboorteplaats- en datum
 • verblijfsadres, liefst het officiële in het buitenland
 • kopij (gescand) van het/de beschikbare identiteitsdocument(en)

Dit bisnummer is op dezelfde wijze samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bisnummer wordt de geboortemaand echter verhoogd met 20 of 40. Indien bij inschrijving in het bisregister het geslacht bekend is wordt de geboortemaand verhoogd met 40, anders wordt ze verhoogd met 20.

Schoolgaande NBMV kunnen ook via de school een bisnummer aanvragen. NBMV die lessen volgen bij het Huis van het Nederlands kunnen dit eveneens via deze weg doen. Een bisnummer kan ook aangevraagd worden bij de gemeente waar de NBMV woont.

Mogen NBMV ouder dan 18 aangemeld worden bij CBAW ?

Ja, wanneer een NBMV ooit een vraag heeft gesteld naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor zijn 18 jaar, kan deze ook nog een vraag stellen na zijn 18 jaar. Deze hulp kan maximaal lopen tot de max. leeftijd van de ingezette module (in het geval van CBAW tot 21 jaar).

Indien de NBMV in het verleden geen beroep deed op de NRTH dan dient hij/zij zich aan te melden voor zijn 18e verjaardag. In theorie gaat dit tot één dag voor de verjaardag, maar je moet dan wel een dienst of hulpverlener vinden die op die dag je dossier kan indienen bij de toegangspoort. Het dossier moet voor de 18e verjaardag ontvangen zijn door de toegangspoort. Als dit gebeurd is, krijg je een bevestiging in Insisto.

CBAW-begeleiding kan vanaf 17 jaar en kan – onder voorwaarden – worden verder gezet tot uiterlijk 21 jaar. Uitzonderingen op leeftijd kunnen worden aangevraagd als dit het belang van de jongere dient.

Kan een voorziening een NBMV laten domiciliëren op het adres van deze voorziening?

Ja! De algemene regel is dat een minderjarige bij plaatsing gedomicilieerd blijft bij zijn ouders, maar NBMV hebben geen ouders (in België). Een voogd vertegenwoordigt de minderjarige, maar de jongere kan niet  op zijn woonplaats gedomicilieerd worden. De enige optie die over blijft is de leefgroep als woonplaats. Ook bij Belgische kinderen die geen ouders hebben of waar de ouders een contactverbod hebben, gebeurt dat.

Dit is een correcte handelwijze en de meest praktische voor de jeugdhulpverlener.

 • Het domicilie is het adres dat vermeld staat in het rijksregister en is in principe ook de verblijfplaats van de minderjarige. Bij de procedure van inschrijving in de gemeente komt de wijkagent verifiëren of de minderjarige echt op die plaats verblijft.
 • Overheidsdiensten en diensten die verbonden zijn aan de sociale zekerheid (bijvoorbeeld mutualiteit) baseren zich op het rijksregister. Officiële post zoals brieven i.v.m. de procedure van de jongere, documenten i.v.m. de voogdij en brieven van onder meer de bank zullen dus naar dat adres gaan.
 • Wanneer de verblijfskaart van de NBMV verlengd moet worden moet dat gebeuren in de gemeente waar de jongere gedomicilieerd is.
 • Ook voor de aanvraag van OCMW steun moet aangeklopt worden in gemeente van inschrijving.  De vaststelling dat de jongere in de praktijk ergens anders verblijft zonder dat dit aangegeven is bij de gemeente zal niet positief onthaald worden.
 • Als de minderjarige wegloopt of als verdwenen wordt gesignaleerd zal de politie  hem terug brengen naar het adres waar de jongere gedomicilieerd is.

Het domiciliëren van de jongere heeft ook geen nadelige gevolgen voor de voorziening. Voorzieningen die met thuislozen werken zien niet graag dat een cliënt op hun adres gedomicilieerd wordt. Dat kan leiden tot problemen met deurwaarders wanneer die persoon schulden heeft. Bij NBMV stelt die problematiek zich niet. Indien de jongere erin geslaagd zou zijn schulden te maken, moeten schuldeisers zich wenden tot de voogd.

Hebben NBMV recht op korting bij het openbaar vervoer?

Ja! Via het attest ‘Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen’, het zogenaamde OMNIO-attest, uitgereikt door een erkend ziekenfonds, kan je als NBMV korting krijgen op abonnementen bij onder meer de Lijn, MIVB, NMBS, enz.

Op vertoon van de identiteitsdocumenten en een origineel ‘attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen’ (maximum drie maanden oud), kan je aan het loket een verhoogde tegemoetkoming (VT) aanvragen. Dit kan uiteraard ook online.

Meer uitleg over de aansluiting bij een erkend ziekenfonds vind je terug onder ‘Hebben NMBV recht op mutualiteit?’

In sommige steden kunnen jongeren tot een bepaalde leeftijd, ongeacht hun statuut, gratis gebruik maken van bus en tram. Ze krijgen hiervoor een speciale pas. Meer info hierover kan je best vragen bij de mobiliteitsdienst van de betreffende stad.

Voor NBMV die in de jeugdzorg verblijven kan er een abonnement aangevraagd worden via Jongerenwelzijn. Je vindt het formulier terug op onderstaande link.

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/private-voorzieningen/aanvraagformulieren/

Kunnen ook NBMV zonder rijksregisternummer een buzzy pazz aanvragen?

Ja! NBMV die nog geen rijksregisternummer hebben, kunnen een bisnummer aanvragen. NBMV die niet ingeschreven zijn in het rijksregister en waarover informatie moet bijgehouden worden in het kader van de sociale zekerheid, krijgen een Rijksregisternummer-BIS.

Dit bisnummer is op dezelfde wijze samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bisnummer wordt de geboortemaand echter verhoogd met 20 of 40. Indien bij inschrijving in het bisregister het geslacht bekend is wordt de geboortemaand verhoogd met 40, anders wordt ze verhoogd met 20.

Schoolgaande NBMV kunnen via de school een bisnummer aanvragen. NBMV die lessen volgen bij het Huis van het Nederlands kunnen dit ook via deze weg doen. Een bisnummer kan eveneens aangevraagd worden bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid of bij de gemeente waar de NBMV woont.

Mogen NBMV een huurcontract afsluiten?

Ja! Minderjarigen zijn in principe handelingsonbekwaam tot hun 18. MAAR, als een minderjarige jongere, vanaf 16, met voldoende onderscheidingsvermogen, toch zelf een huurcontract tekent, is het contract niet ongeldig.

Het contract is geldig, maar de voogd kan aan de rechter vragen om het contract nietig te verklaren. De rechter kan maar op deze vraag ingaan als de voogd bewijst dat de minderjarige door de rechtshandeling benadeeld werd. Benadeling is er bij een wanverhouding tussen de prijs die moet betaald worden en het inkomen van de jongere. Benadeling is er ook als de prijs hoe dan ook te hoog is in verhouding tot wat de tegenpartij levert. Pas na zijn meerderjarigheid kan de jongere de zaak zelf aan de rechtbank voorleggen. De tegenpartij, in dit geval de verhuurder, kan deze nietigverklaring van het huurcontract niet vragen. Het recht om vernietiging te vragen, dient om de minderjarige te beschermen. Het is niet in het voordeel van de tegenpartij.

Meer informatie vind je onder meer op: www.jeugdrecht.be.

Hebben NBMV recht op kinderbijslag?

NBMV die in een opvangcentrum (asielcentra, centra bijzondere jeugdzorg of centra van de Franstalige Gemeenschap) verblijven of die begeleid worden door CBAW of BZW  hebben geen recht op kinderbijslag.

Slechts uitzonderlijk hebben NBMV wel recht op kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag is  voorbehouden voor NBMV die verblijven bij een bloedverwant tot de derde graad die op basis van zijn beroepsstatuut of gelijkgestelde sociale situaties het recht op kinderbijslag kan openen of die geplaatst worden bij een pleeggezin waar één van de pleegouders op basis van zijn eigen beroepsstatuut een recht op gewone kinderbijslag kan openen.

Als de NBMV niet meer bij die bloedverwant of in een pleeggezin woont, eindigt in principe ook het recht op kinderbijslag. In praktijk loopt dit soms fout en blijft de kinderbijslag doorlopen. Moest er dus om één of andere reden toch gezinsbijslag zijn en geen gezin (meer) dat het kind ten laste heeft, dan kan het geld op een spaarrekening op naam van de minderjarige gezet worden waarbij het bedrag geblokkeerd is tot aan de meerderjarigheid.

Als de NBMV recht heeft op kinderbijslag hangt het bedrag dat hem toekomt af van het beroepsstatuut en het inkomen van de persoon die het recht op kinderbijslag voor deze minderjarige opent, zoals dat ook voor andere kinderen geldt. De voogd aangesteld door de dienst Voogdij kan zelf geen recht op kinderbijslag voor zijn beschermeling openen.

In principe heeft een NBMV recht op kinderbijslag, in één van de hoger beschreven uitzonderingssituaties,  tot zijn achttiende verjaardag. Na de meerderjarigheid blijft de kinderbijslag doorlopen zolang de jongere blijft studeren, uiterlijk tot zijn vijfentwintigste verjaardag. De jongere moet wel ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten.

Voor meer informatie over deze materie kan u terecht bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) op het nummer 0800 94 434  of op www. jeugdrecht.be.

Kunnen NBMV een bankrekening openen?

Voor het openen van een bankrekening voor een NBMV is de aanwezigheid van de voogd noodzakelijk. Sommige banken nemen echter genoegen met een schriftelijke goedkeuring van de voogd om een rekening te openen.

Een andere voorwaarde is dat ze zich kunnen identificeren (A-kaart, B-kaart, oranje kaart, bijlage 26). Voor de volledige lijst van documenten die gebruikt mogen worden om de identificatiegegevens te verifiëren en voor meer info m.b.t. dit thema, kijk je best eens op volgende websites:

FAQ: de basisbankdienst voor asielzoekers en vluchtelingen

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/bankdiensten.

In de meeste gevallen zal er ook een adres gevraagd worden. Het tijdelijk karakter van een woonplaats (bijvoorbeeld een begeleidingstehuis of opvangcentrum van Fedasil) mag geen reden zijn om een bankdienst te weigeren.

Belangrijk: Jongeren zonder wettig verblijf of met een verblijfsstatuut dat niet zeker wordt verlengd na 18 jaar halen best al hun geld van de rekening kort voor ze 18 jaar worden.  Bankkaarten worden soms automatisch geblokkeerd als de geldigheidsdatum van een verblijfs-, of identiteitsbewijs vervalt. Het kan moeilijk zijn om zonder geldig identiteitsdocument via het loket alsnog je geld op te vragen. Ook de voogd kan niet meer tussen komen omdat diens mandaat formeel vervalt op de 18e verjaardag van de NBMV. Je kunt de situatie uiteraard ook op voorhand bespreken met een bankbediende.

Hebben NBMV recht op mutualiteit?

NBMV die de status van erkend vluchteling of subsidiaire bescherming kregen, kunnen zich op basis van hun verblijfsdocumenten (A-kaart of B-kaart) aansluiten bij een mutualiteit. Ze kunnen zich inschrijven van zodra ze de erkenning van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) ontvangen.

Ook NBMV die (nog) geen erkenning kregen, hebben recht op een ziekteverzekering. Ze kunnen zich aansluiten bij een mutualiteit op voorwaarde dat:

 • Ze drie opeenvolgende maanden basisonderwijs of secundair onderwijs hebben gevolgd aan een school die erkend is door een Belgische overheid. OF
 • Ze vrijgesteld zijn van leerplicht. OF
 • Ze opgevolgd worden door Kind en Gezin (Vlaanderen) of l’Office de la Naissance et de l’Enfance (Wallonië).

Belangrijk om weten hierbij is dat vakanties meetellen. Als een NBMV bijvoorbeeld start op 1 mei dan zullen mei, juni én juli in rekening worden gebracht.

Om een aansluiting bij een mutualiteit aan te vragen is de toestemming van de voogd nodig. Er moet een attest van aanstelling van de voogd voorgelegd worden en een attest van de schoolloopbaan OF een attest van vrijstelling van de leerplicht OF een attest van Kind en Gezin

NBMV die (nog) geen recht hebben op een ziekteverzekering, maar wel geregistreerd staan bij Dienst Vreemdelingenzaken, hebben wel recht op medische zorgen. De kosten van de medische hulpverlening vallen onder de bevoegdheid van Fedasil.  Voor meer informatie kan je terecht bij de cel voor de centralisatie van medische kosten van Fedasil  (02/213 43 00 of medic@fedasil.be).

Uitgebreidere info over het recht op mutualiteit kan je terugvinden op:  www.medimmigrant.be en/of www.kruispuntmi.be.

Hebben NBMV recht op een studietoelage?

Ja! Als ze voldoen aan onderstaande zaken:

 1. Nationaliteitsvoorwaarde: Belg of gelijkgesteld.

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage moet een leerling in principe op 31/12 van het betreffende schooljaar Belg zijn. Maar ook als je geen Belg bent, kan je een schooltoelage krijgen. NBMV komen in  aanmerking voor een schooltoelage als ze  uiterlijk op 31/12 al een jaar in het bezit zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning om wettig in België te verblijven. Normaal gezien mag een periode van het Attest Immatriculatie  niet in aanmerking genomen worden voor de periode van wettig verblijf. NBMV zijn hierop een uitzondering. De periode van Attest Immatriculatie mag in dit geval ook in aanmerking genomen worden om de periode van wettig verblijf van 12 maanden aan te tonen.  Een bevel tot terugbrenging komt niet in aanmerking.

 1. Erkende opleiding

De leerling moet voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn. Ook deeltijds onderwijs wordt gezien als voltijds les volgen (de stages vullen de deeltijdse lessen aan). De school moet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 1. Inkomen en gezinssituatie

Of je een toelage krijgt en hoe hoog die toelage is, hangt grotendeels af van het inkomen en de samenstelling van de leefeenheid (gezin). Voor de bepaling van de leefeenheid geldt de situatie op 31/12 van het betreffende schooljaar. Er zijn 4 categorieën: Je bent gehuwd of woont samen / Je bent zelfstandig leerling of student / Je bent ten laste / Je bent alleenstaand leerling of student.

Eerst wordt onderzocht of de NBMV kan vallen onder het statuut ten laste  (bijv. pleegouder). Een NBMV wordt beschouwd als alleenstaand leerling of student als hij uiterlijk op 31/12 van het betreffende schooljaar niet binnen categorie 1, 2 of 3 valt en:

 • Opgenomen is (of was) in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of valt (of viel) onder een vorm van begeleid zelfstandig wonen.
 • Slachtoffer is van mensenhandel.
 • Erkend politiek vluchteling
 • Subsidiaire bescherming

Belangrijk! We zien vaak dat jongeren een studiekeuze maken op basis van financiële motieven. Zo kiezen veel NBMV voor deeltijds onderwijs omdat ze op die manier  geld verdienen via hun stage. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld hun familie in het land van herkomst ondersteunen. MAAR: Een toelage voor een alleenstaande NBMV die voltijds (secundair) onderwijs volgt, bedraagt momenteel 2884.36 euro per jaar. Een toelage voor een alleenstaand NBMV die deeltijds onderwijs volgt, bedraagt momenteel 457.73 euro per jaar.

Verder daalt de vrijstelling van inkomsten uit arbeid bij het OCMW aanzienlijk bij het verkrijgen van een studiebeurs (van 239.25 euro/maand naar 66.73 euro/maand).

 • Jongeren die geld verdienen met stage worden met andere woorden dubbel benadeeld. Ze krijgen én een lagere studietoelage én minder vrijstelling bij het OCMW. Bij deze jongeren loont het werken of het aanvragen van een studietoelage niet, maar het is wel verplicht als OCMW cliënt.

Het is dus lang niet zeker of een jongere er wel financieel sterker van wordt deeltijds onderwijs te volgen. Jongeren mogen hun eigen motieven hebben om te kiezen voor de ene of de andere opleiding.  Ze zijn ook vrij daarin het financiële voordeel op korte termijn een hogere waarde toe te kennen dan hun eigen interesses en capaciteiten. Ze moeten daarbij wel volledig geïnformeerd zijn. Dit om niet én financieel benadeeld te worden én onder hun mogelijkheden of los van hun interesses een opleiding te volgen.

Goed om weten: De besteding van de studiebeurs moet ook steeds besproken worden met de voogd! En, Leerlingen uit het secundair onderwijs die ‘spijbelen’, kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, verliest de toelage voor het 2de jaar.

Voor het schooljaar 2016-2017  kunt u de aanvraag indienen van 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017. Meer informatie vind je op:  http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs en www.studietoelagen.be. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 1700 voor meer info.

Hoe over seksualiteit praten met NBMV?

Hoe kan je jongeren begeleiden in hun seksueel ontwikkelingsproces? En hoe kan je seksualiteit en het aangaan van relaties bespreekbaar maken? Bij veel NBMV hangt er een groot taboe rond dit thema. Toch is het aankaarten van dit onderwerp een noodzakelijk gegeven binnen het begeleidingstraject. Enerzijds om bepaalde  risico’s zoals een ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv te voorkomen. En anderzijds om ook de plezierige en aangename kanten van seksualiteit te belichten.

Een project dat voor de begeleiding van NBMV kan helpen om seksualiteit (letterlijk) bespreekbaar te maken is Zanzu. Zanzu gaat uit van Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en BZgA, het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie. Het is een website (www.zanzu.be) over seksuele gezondheid voor mensen die geen of moeilijk Nederlands kunnen. Door middel van iconen en beeldmateriaal kunnen ze de site makkelijk gebruiken. De uitleg is in 13 talen, zowel geschreven als gesproken. En bevat ook een woordenboek en uitleg voor professionals over hoe je de site kan gebruiken.

Ook op onder meer de website van Sensoa (www.sensoa.be) en op www.seksuelevorming.be kan je bruikbare info en tips vinden.

Als u als hulpverlener nood hebt aan handvaten om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, dan kan ‘Buiten de lijnen’ van Sensoa een antwoord bieden op uw vragen: http://shop.sensoa.be/collections/in-de-kijker/products/buiten-de-lijnen-1.

Bestaat er ook een helpdesk voor voogden van NBMV?

Ja! De helpdesk staat ter beschikking om antwoorden te geven op vragen van juridische, administratieve of psychosociale aard. Elke voogd kan ook steun krijgen tijdens een lopende voogdij – in het bijzonder in moeilijke gevallen of bij een eerste voogdij – met de bedoeling om de beste oplossingen te vinden voor zijn of haar minderjarige. Deze begeleiding kan aangepast worden naargelang de situatie.

De helpdesk van het Rode Kruis (NL) is te bereiken op het nummer 015 44 35 58 en dit op maandag van 10 u tot 12 u en woensdag van 17 u tot 19 u of via coaching.helpdesk@rodekruis.be.

De helpdesk van Caritas (FR) is te bereiken op het nummer 0472 72 03 58 en dit op maandag van 14 u tot 17 u, dinsdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u en donderdag van 18 u tot 20 u of via helpdesk.tuteurs@caritasint.be.

Daarenboven kunnen voogden ook bij GARDANTO terecht. GARDANTO is een vzw die de belangen van voogden behartigt en ondersteuning biedt waar nodig (www.gardanto.be).

Kan een NBMV op schoolreis naar het buitenland (Europa)?

Ja! De Lid-Staten van de Europese Unie zijn tot een akkoord gekomen dat verplaatsingen voor scholieren die op hun grondgebied verblijven,  moet vergemakkelijken.

Voor de NBMV betekent dit dat ze vrijgesteld worden van de verplichting om over een individueel identiteits- of reisdocument te beschikken. Als de jongeren op schoolreis gaan, dient de school een reizigerslijst in te vullen met informatie over de schoolreis, de leerlingen en de leerkrachten. Deze lijst wordt vervolgens verzonden naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ter bevestiging.

Naast de EU-lidstaten aanvaardt ook Zwitserland deze lijst als geldig reisdocument. Je mag door deze staten reizen en er verblijven gedurende maximum drie maanden.

=> https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Schoolreizen.aspx

Het bevoegde bureau bij de DVZ kan je bereiken op volgend nummer 02 793 90 71 of  via Bur_r01@ibz.fgov.be.

Mogen NBMV die nog in procedure zitten op buitenlands kamp?

Nee. In principe mogen NBMV die in procedure zitten niet reizen. Zelfs met een geldig paspoort van zijn/haar land en met een geldig visum voor een reisbestemming kan een asielzoeker die ons land verlaat niet terugkeren naar België om zijn asielprocedure hier verder te zetten.

Voor schoolreizen voorziet de wet wel een bijzondere procedure. Meer info hierover vind je terug op: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Schoolreizen.aspx. Ook jongeren die nog in procedure zitten en zelfs jongeren zonder verblijfsstatuut kunnen via deze weg toch deelnemen aan een buitenlandse schoolreis.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing in het kader van schoolreizen. Voor kampen is er geen gelijkaardige regeling.

Mogen NBMV vakantiewerk doen?

Ja, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Algemeen: Vanaf je 16e verjaardag kan je aan het werk als student. Als je als 15-jarige je voltijdse leerplicht doorlopen hebt, dus eerste twee jaar secundair onderwijs beëindigd, kan je eveneens als jobstudent aan de slag. Goed om weten voor jongeren in het OKAN onderwijs, dit jaar wordt niet gelijkgesteld.

Met de toepassing ‘Student@work kan je jongere zien hoeveel dagen hij nog mag werken tegen een verlaagde sociale bijdrage (475 uren):

http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_studentatwork.

 • Vakantiewerk voor jongeren die nog in procedure zitten: Jongeren die nog in procedure zitten mogen werken met een arbeidskaart C na een wachtperiode van 4 maanden. De wachtperiode loopt vanaf de asielaanvraag. Tijdens de wachtperiode van 4 maanden mag het CGVS geen weigeringsbeslissing hebben genomen. De NBMV kan werken met een arbeidskaart C tot er een beslissing komt van het CGVS of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).
 • Vakantiewerk voor jongeren die erkend vluchteling zijn: NBMV die erkend werden als vluchteling zijn vrijgesteld van een arbeidskaart om te werken.
 • Vakantiewerk voor jongeren die subsidiaire bescherming kregen: NBMV die subsidiaire bescherming kregen, mogen werken met een arbeidskaart C. Vijf jaar na het indienen van de asielaanvraag krijgen ze een onbeperkt verblijfsrecht en worden ze vrijgesteld van een arbeidskaart.
 • Vakantiewerk voor jongeren in de bijzondere Verblijfsprocedure NBMV (zonder asielprocedure): NBMV die in deze procedure zitten, mogen niet werken (hier zit geen logica achter, het gaat om een vergetelheid). Vrijwilligerswerk, alternerend leren en stages zijn wel mogelijk. Indien deze NBMV meerderjarig worden kunnen zij op basis van hun verblijfskaart A een arbeidskaart C aanvragen.
 • Vakantiewerk voor jongeren zonder verblijfsstatuut: Als er geen wettig verblijf is mag je in principe niet werken en kan er geen arbeidskaart aangevraagd worden.